Δεύτερης (2ης) Τροποποίησης της Απόφασης Ένταξης μέσω ΟΠΣ – «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ»

Δεύτερη (2η) Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ» με Κωδικό ΟΠΣ 1749 στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027».

Δείτε την απόφαση εδώ.