ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ COVID 19

Σε συνέχεια της έκτακτης κατάστασης στην οποία έχει εισέλθει η χώρα για την αντιμετώπιση του ιού covid – 19 και συνεκτιμώντας:

– τις οδηγίες των Υπηρεσιών των αρμόδιων Υπουργείων

– την ανάγκη προστασίας του κοινωνικού συνόλου

– την υποχρέωση του φορέα μας έναντι των εργαζομένων και του κοινού να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα πρόληψης

η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ενημερώνει για τις κάτωθι ενέργειες:

1. Με αρχικό χρονικό ορίζοντα ενός μηνός αναστέλλονται οι επιτόπιες επαληθεύσεις έργων. Το μέτρο αυτό θα ανασκοπηθεί όσον αφορά στην ανάγκη επέκτασης (ή αναθεώρησής του), όταν θα παρέλθει το σχετικό διάστημα και φυσικά βάσει των πραγματικών συνθηκών στη χώρα.
2. Αποφεύγονται οι διά ζώσης επαφές με το κοινό.
3. Ενημερώνονται οι δικαιούχοι ώστε να στέλνουν τα αιτήματα, ερωτήματα και τα δικαιολογητικά τους (κατά το μέγιστο δυνατό βαθμό) σε ηλεκτρονική μορφή.
4. Ο φορέας στο σύνολό του προχωρεί σε εφαρμογές τήλε-εργασίας στο 50% του προσωπικού του και όπου είναι εφικτό. Οι πληρωμές δικαιούχων θα συνεχίζουν να γίνονται όπως πριν.
5. Τόσο οι εσωτερικές συναντήσεις στον φορέα, όσο και η συμμετοχή των στελεχών μας σε επιτροπές αξιολόγησης, ενστάσεων κτλ, θα γίνεται με εργαλεία τηλεδιάσκεψης.
7. Έχουμε ήδη προβεί σε συστηματικές απολυμάνσεις των χώρων εργασίας, τις οποίες επαναλαμβάνουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα.