Επιπρόσθετες Διευκρινίσεις για την άρση αναστολής προθεσμιών σε πράξεις του ΕΠΑΝΕΚ που βρίσκονται σε στάδιο υλοποίησης

 

 

  1. Για τις Πράξεις όπου στο χρονικό διάστημα από 01.02.2020 έως 11.06.2020 ήταν ήδη στο στάδιο υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων και έληγαν προθεσμίες για την υποβολή αιτήσεων επαλήθευσης, π.χ. 25% ή 30% ή ολοκλήρωσης, μετακυλίονται για ίσο χρονικό διάστημα, όσο αυτό της αναστολής, ήτοι 132 ημέρες από την ημερομηνία λήξης. Οι εν λόγω ημέρες προστίθενται στο συνολικό χρόνο υλοποίησης.

Σημειώνεται ότι οι 132 ημέρες που προστίθενται, ξεκινούν να υπολογίζονται από την ημερομηνία λήξης του εκάστοτε χρονοδιαγράμματος (προθεσμία λήξης  αιτήματος ενδιάμεσης ή τελικής επαλήθευσης).

 

Π.χ. Πράξη στη Δράση ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΜΜΕ με απόφαση ένταξης 14/3/2018. Υποχρέωση υποβολής αιτήματος Α ενδιάμεσου ελέγχου έως 13/3/2020+132 μέρες= 23/7/2020. Υποχρέωση ολοκλήρωσης Πράξης 13/3/2021+132 ημέρες = 23/7/2021 

 

  1. Για τις Πράξεις όπου στο χρονικό διάστημα από 01.02.2020 έως 11.06.2020 ήταν ήδη στο στάδιο υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων, χωρίς να λήγουν προθεσμίες για την υποβολή αιτήσεων επαλήθευσης π.χ. 25% ή 30% ή ολοκλήρωσης, θα προσμετρηθεί στο συνολικό χρόνο υλοποίησης ισόποσο διάστημα ως της αναστολής, δηλαδή επιπλέον 132 ημέρες.

Σημειώνεται ότι 132 ημέρες που προστίθενται, ξεκινούν να υπολογίζονται από την ημερομηνία λήξης του εκάστοτε χρονοδιαγράμματος (προθεσμία λήξης υποβολής αιτήματος ενδιάμεσης ή τελικής επαλήθευσης).

 

Π.χ. Πράξη στη Δράση ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΜΜΕ με απόφαση ένταξης 26/10/2018.  Υποχρέωση υποβολής αιτήματος Α ενδιάμεσου ελέγχου έως 25/10/2020+132μέρες=06/3/2021. Υποχρέωση ολοκλήρωσης Πράξης 25/10/2021+132μέρες= 06/3/2022

 

  1. Για τις Δράσεις- Πράξεις όπου στο χρονικό διάστημα από 01.02.2020 έως 11.06.2020 εκδόθηκε απόφαση ένταξης, θα παραμείνει η ημερομηνία ως ένταξη και θα προσμετρηθεί στο συνολικό χρόνο υλοποίησης, ισόποσο διάστημα ως της αναστολής, δηλαδή επιπλέον 132 ημέρες.

Σημειώνεται ότι 132 ημέρες που προστίθενται, ξεκινούν να υπολογίζονται από την ημερομηνία λήξης του εκάστοτε χρονοδιαγράμματος (προθεσμία λήξης υποβολής αιτήματος ενδιάμεσης ή τελικής επαλήθευσης).

 

Π.χ Πράξη στην ΕΡΓΑΛΕΙΟΘΗΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΌΤΗΤΑΣ με απόφαση ένταξης 10/4/2020. Υποχρέωση υποβολής αιτήματος Α ενδιάμεσου ελέγχου έως 9/10/2021 + 132 ημέρες=18/02/2022. Υποχρέωση ολοκλήρωσης Πράξης 9/10/2022+132 ημέρες =18/02/2023

 

  1. Για τις πράξεις που εντάχθηκαν μετά την 11/06/2020, δεν προστίθεται επιπλέον χρόνος υλοποίησης 132 ημέρων.

 

Επισημάνσεις:

 

  • Αν το χρονοδιάγραμμα πράξης λήγει σε μη εργάσιμη ημέρα, η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας μετατίθεται στην αμέσως πρώτη εργάσιμη ημέρα.
  • Οι πράξεις της Δράσης ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ έχουν λάβει οριζόντια παράταση υλοποίησης μέχρι την 31/12/2022 σύμφωνα με την ΑΠ: 3581/Β2/641/1.7.2020 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων

 

Επιπρόσθετες Διευκρινίσεις για την άρση αναστολής προθεσμιών σε πράξεις του ΕΠΑΝΕΚ που βρίσκονται σε στάδιο υλοποίησης