Ορισμός του ΕΦΕΠΑΕ – Ενδιάμεσος Φορέας Επιχειρησιακών Προγραμμάτων Ανταγωνιστικότητας & Επιχειρηματικότητας ως Ενδιάμεσου Φορέα του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» και ανάθεση καθηκόντων της Διαχειριστικής Αρχής Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» για τη διαχείριση Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων

Ορισμός του ΕΦΕΠΑΕ – Ενδιάμεσος Φορέας Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
Ανταγωνιστικότητας & Επιχειρηματικότητας ως Ενδιάμεσου Φορέα του Προγράμματος
«Ανταγωνιστικότητα» και ανάθεση καθηκόντων της Διαχειριστικής Αρχής Προγράμματος
«Ανταγωνιστικότητα» για τη διαχείριση Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων

Δείτε την απόφαση εδώ.