Ο ΕΦΕΠΑΕ αναζητεί μόνιμους συνεργάτες για τη συμμετοχή τους στο project των αξιολογήσεων επενδυτικών προτάσεων του νέου Αναπτυξιακού Νόμου (Ν.4887/2022), με σχέση εξαρτημένης εργασίας (μισθωτής εργασίας πλήρους απασχόλησης).

❗️ Η διαδικασία των συνεντεύξεων έχει ήδη ολοκληρωθεί.

Ταυτότητα ΕΦΕΠΑΕ

Ο ΕΦΕΠΑΕ είναι Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με αντικείμενο τη Διαχείριση Δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων, συγχρηματοδοτούμενων (ΕΣΠΑ) και μη.

Η πλειοψηφία των επαγγελματικών οργανώσεων της χώρας συμμετέχει άμεσα και έμμεσα στο μετοχικό μας σχήμα.  Ενδεικτικά: ΣΕΒ, ΣΒΒΕ, ΣΕΒΕ,ΣΒΘΣΕ, ΠΟΞ, Ελληνική Ένωση Τραπεζών, καθώς και σχεδόν το σύνολο των  Επιμελητηρίων της χώρας.

Η εταιρεία απασχολεί στο σύνολό της (Κεντρική Μονάδα, Υποκατάστημα, Περιφερειακές Μονάδες)  750 άτομα, στελέχη με γνώσεις και εμπειρία στη διαχείριση προγραμμάτων.

Για λόγους αποφυγής σύγκρουσης συμφερόντων, όλοι οι εργαζόμενοι απαγορεύεται να αναλάβουν έργο, μελέτες ή έρευνες που σχετίζονται ή είναι συναφείς µε το αντικείμενο εργασιών του ΕΦΕΠΑΕ.

 

Αναζήτηση στελεχών – νέων συνεργατών

Ο ΕΦΕΠΑΕ αναζητεί μόνιμους συνεργάτες για την Κεντρική Μονάδα του ΕΦΕΠΑΕ (Σεβαστουπόλεως 80, Αθήνα), με σχέση εξαρτημένης εργασίας (μισθωτής εργασίας πλήρους απασχόλησης).

Οι συνεργάτες θα απασχοληθούν στον τομέα του φορέα με αντικείμενο τη συμμετοχή στο project των αξιολογήσεων επενδυτικών προτάσεων τού νέου  Αναπτυξιακού Νόμου (Ν.4887/2022).

Ως εκ τούτου, τα άτομα που θα προσληφθούν προβλέπεται να απασχοληθούν, τόσο με την αξιολόγηση επενδυτικών προτάσεων, όσο και με τη διαχείριση του συνολικού project (παρακολούθηση και εφαρμογή των διαδικασιών αξιολόγησης).

 

Επί της ουσίας, τα προσλαμβανόμενα στελέχη θα πρέπει :

 • Να έχουν εμπειρία σχετική με Αναπτυξιακό Νόμο(Αξιολόγηση προτάσεων, πιστοποίηση έργων, σύνταξη προτάσεων κτλ.).
 • Να είναι καλοί γνώστες του περιεχομένου του νέου Αν. Νόμου (Ν.4887/2022).
 • Να μπορούν να αναλύουν οικονομικές καταστάσεις επιχειρήσεων (ισολογισμούς, αποτελέσματα χρήσης κτλ.).
 • Να έχουν εικόνα της αγοράς σε σχέση με σύγχρονα εργαλεία πληροφορικής που χρησιμοποιούνται στο επιχειρηματικό περιβάλλον.
 • Να έχουν γνώση και ικανότητα διεκπεραίωσης και άλλων καθηκόντων (μηχανισμοί οργάνωσης και χρέωσης, στατιστική παρακολούθηση – reporting, προετοιμασία αξιολογήσεων, διαχείριση μητρώου αξιολογητών κτλ.).

 

Απαραίτητα προσόντα

 • Τίτλος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος αναγνωρισμένος τίτλος από ίδρυμα του εξωτερικού σε θετικές ή οικονομικές ή τεχνολογικές επιστήμες.
 • Άριστη γνώση υπολογιστών και των βασικών εφαρμογών του Microsoft Office 365 (Outlook, Excel, Word, PowerPoint, Access, Teams).
 • Πολύ καλή γνώση αγγλικών επιπέδου Proficiency.
 • Αποδεδειγμένη τριετής εμπειρία σχετική με Αναπτυξιακό Νόμο (Αξιολόγηση προτάσεων, πιστοποίηση έργων, σύνταξη προτάσεων κτλ).

 

Επιθυμητά προσόντα

 • Μεταπτυχιακός Τίτλος σε θετικές ή οικονομικές σπουδές (έμφαση σε ζητήματα καινοτομίας, ενέργειας, περιβάλλοντος, ψηφιοποίησης, αγροδιατροφής).
 • Αναλυτική σκέψη, διάθεση για ενασχόληση με παράλληλα καθήκοντα και δεκτικότητα στην εκμάθηση νέων πεδίων.
 • Εμπειρία ή/και καλή γνώση σε Management Information Systems (MIS) web-based applications PowerBI.

 

Διαδικασία επιλογής

1.  Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν βιογραφικά σημειώματα και στοιχεία τεκμηρίωσης του περιεχομένου τους στην  ηλεκτρονική διεύθυνση info@efepae.gr

2.  Εξ’ αυτών θα γίνει μια αρχική διαλογή βιογραφικών που θα κριθούν ως πλέον επιθυμητά.

3.  Οι κάτοχοι αυτών των βιογραφικών  θα κληθούν σε συνέντευξη ενώπιον ειδικής επιτροπής επιλογής του ΕΦΕΠΑΕ.

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια και διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων.  

 

Αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων

Σύγκρουση συμφερόντων υπάρχει όταν η αμερόληπτη και αντικειμενική άσκηση των καθηκόντων ενός φορέα ή προσώπου υπονομεύεται από οικογενειακούς ή συναισθηματικούς λόγους ή από πολιτικούς ή εθνικούς δεσμούς, από οικονομικό συμφέρον ή οποιαδήποτε σύμπτωση συμφερόντων με δικαιούχους δράσεων κρατικών ενισχύσεων. Ο ΕΦΕΠΑΕ διασφαλίζει τη μη ύπαρξη σύγκρουσης συμφερόντων εντός της δομής του.

Οι εργαζόμενοι στον ΕΦΕΠΑΕ δεν δικαιούνται κατά το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης, να αναλάβουν πράξεις των δράσεων που διαχειρίζονται, να εκπονήσουν μελέτες, ή να παρέχουν υπηρεσίες επ’ αμοιβή προς τους δικαιούχους των ενισχύσεων για τα έργα τους και γενικά να έχουν συγγενική, επαγγελματική ή οποιαδήποτε άλλη σχέση με οποιονδήποτε δικαιούχο των δράσεων κρατικών ενισχύσεων, τις οποίες διαχειρίζονται.

Προς τούτο, με την πρόσληψή τους θα υπογράψουν σχετική Υπεύθυνη Δήλωση, η αλήθεια του περιεχομένου της οποίας θα ελέγχεται συστηματικά και διαχρονικά από το φορέα.

 

Πόθεν έσχες (ν.4571/2018)

Οι προσλαμβανόμενοι θα υποχρεούνται σε υποβολής δήλωσης πόθεν έσχες κατά τα οριζόμενα στο Ν.4571/2018, ως ισχύει.

 

Εσωτερικός έλεγχος

Τα πεπραγμένα του τομέα υπόκεινται σε διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου από auditor του φορέα.

Αποστολή βιογραφικών στο info@efepae.gr