Σηματοδότηση

Σηματοδότηση

Κεντρικός επικοινωνιακός στόχος του Προγράμματος είναι η ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που προσφέρονται και η δημοσιοποίηση στους πολίτες του ρόλου και των επιτευγμάτων της πολιτικής για τη συνοχή και των Διαρθρωτικών Ταμείων, ΕΤΠΑ και ΕΚΤ, σχετικά με τα αποτελέσματα και τον αντίκτυπο του επιχειρησιακού Προγράμματος.

Η διασφάλιση της μετάδοσης των σωστών πληροφοριών αποτελεί έργο της Διαχειριστικής Αρχής και των δικαιούχων, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.1303/2013 (άρθρα 110, 115-117, Παράρτημα XII) και τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ.821/2014 (Κεφάλαιο II). Οι υποχρεώσεις επικοινωνίας που περιγράφονται στους ανωτέρω Κανονισμούς (ΕΕ) κωδικοποιήθηκαν στον  Επικοινωνιακό Οδηγό για το ΕΣΠΑ 2014–2020.  Τον Ιούλιο 2018 δημοσιεύθηκε ο Κανονισμός (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 1046 /2018, που τροποποιεί τα άρθρα περί επικοινωνίας και πληροφόρησης του Κανονισμού Κοινών Διατάξεων των Διαρθρωτικών Ταμείων 1303/2013, όπως περιγράφονται στο άρθρο 272.

Οι δικαιούχοι, είτε είναι φυσικά πρόσωπα είτε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου καλούνται να συμβάλλουν στη διάδοση του Προγράμματος, των Διαρθρωτικών Ταμείων & των αποτελεσμάτων.

Στην ενότητα αυτή θα βρείτε αναλυτικές οδηγίες, τα απαραίτητα λογότυπα και υποδείγματα για την ορθή εφαρμογή των υποχρεώσεων επικοινωνίας.

Η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ βρίσκεται στη διάθεση των ενδιαφερομένων για κάθε σχετική πληροφορία ή διευκρίνιση σχετικά με τις υποχρεώσεις και την υλοποίηση ενεργειών δημοσιότητας των δικαιούχων.

Εμβλήματα, Λογότυπα και Υποδείγματα

Εφαρμογές του εμβλήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Διαρθρωτικών Ταμείων σε υψηλή ανάλυση, κατάλληλες για τυπογραφική και ψηφιακή χρήση, στην ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα.

Όπου απεικονίζονται άλλοι λογότυποι εκτός από το έμβλημα της Ένωσης, το έμβλημα της Ένωσης έχει τουλάχιστον το ίδιο μέγεθος, μετρούμενο σε ύψος ή πλάτος, με τον μεγαλύτερο των άλλων λογοτύπων.

Σηματοδότηση διαδικτυακών τόπων

Όλοι οι δικαιούχοι υποχρεούνται να αναγνωρίζουν τη στήριξη της πράξης προβάλλοντας:

  • το έμβλημα της Ένωσης, με αναφορά στην Ένωση, σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που καθορίζονται στο Εκτελεστικό Κανονισμό 821/2014
  • το Ταμείο ή τα Ταμεία (ολογράφως) που στηρίζουν την πράξη.

Όταν ένα μέτρο πληροφόρησης και επικοινωνίας αφορά μία ή περισσότερες πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από περισσότερα του ενός Ταμεία, η αναφορά στο Ταμείο μπορεί να αντικατασταθεί από την αναφορά στα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ).

Αναλυτικές οδηγίες για τη σηματοδότηση των ιστοσελίδων
E-banners σε εναλλακτικές διαστάσεις (ΕΕ- ΕΠΑΝΕΚ – ΕΣΠΑ)

Υποχρέωση πινακίδων και αφισών

Κατά την υλοποίηση μιας πράξης που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), ο δικαιούχος είναι υπεύθυνος για την ανάρτηση προσωρινής πινακίδας σημαντικού μεγέθους, σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό, όταν η συνολική δημόσια συνδρομή υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ και όταν η πράξη συνίσταται στη χρηματοδότηση έργων υποδομής ή κατασκευής.

Μετά την υλοποίηση της πράξης και εντός τριμήνου το αργότερο, ο δικαιούχος είναι υπεύθυνος  για την ανάρτηση μόνιμης αναμνηστικής πλάκας ή πινακίδας σημαντικού μεγέθους, σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό, όταν η συνολική δημόσια συνδρομή υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ και όταν η πράξη συνίσταται στην αγορά υλικού αντικειμένου ή στη χρηματοδότηση έργων υποδομής ή κατασκευής.

Για την κατασκευή των πινακίδων, συμβουλευτείτε τον οδηγό: Προδιαγραφές προσωρινών και αναμνηστικών πινακίδων

Στις περιπτώσεις των πινακίδων που ζητείται ο κύριος στόχος της πράξης προτείνεται να βασίζεστε στον ειδικό στόχο της πράξης και να γίνεται επεξεργασία της διατύπωσης, ώστε να είναι κατανοητός στο ευρύ κοινό. Σχετικές προτάσεις διατύπωσης των ειδικών στόχων ακολουθούν στο αρχείο: Ειδικοί Στόχοι ΕΠΑνΕΚ

Οι δικαιούχοι που δεν υπόκεινται στην υποχρέωση ανάρτησης πινακίδας, έχουν υποχρέωση να αναρτήσουν αφίσα σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό, όπως η είσοδος σε ένα κτίριο. Οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα να εκδώσουν την απαραίτητη αφίσα μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής παραγωγής αφισών η οποία είναι προσβάσιμη από τη διεύθυνση http://posters2014-2020.esfhellas.gr/

Αναφορικά με τις Δράσεις ενίσχυσης, η ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ σχεδιάζει για χρήση από τους Δικαιούχους ειδική αφίσα προβολής του έργου, για έντυπη και ηλεκτρονική χρήση:

Στρατηγική Επικοινωνίας ΕΠΑνΕΚ

Ενημερωθείτε για την στρατηγική επικοινωνίας που διέπει το πρόγραμμα:

Στρατηγική Επικοινωνίας ΕΠΑνΕΚ (Ιούνιος 2015)

Επικοινωνιακός Οδηγός ΕΣΠΑ 2014-2020

Αναλυτικός οδηγός των κανόνων επικοινωνίας και σηματοδότησης των χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων:

Επικοινωνιακός Οδηγός ΕΣΠΑ 2014-2020