Υποχρεώσεις Δημοσιότητας Δικαιούχων της Δράσης “Ψηφιακή Αναβάθμιση ΜΜΕ Περιφέρειας Κρήτης”

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του επενδυτικού τους σχεδίου οι Δικαιούχοι που έχουν ενταχθεί στη Δράση “Ψηφιακή Αναβάθμιση ΜΜΕ Περιφέρειας Κρήτης” απαιτείται να λαμβάνουν όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται στο Παράρτημα XII του Κανονισμού 1303/2013 σύμφωνα  με τα αναφερόμενα στο Κεφάλαιο 12.1 παρ. viii στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης, ως ισχύει.

Κατά την υλοποίηση του έργου, οι Δικαιούχοι υποχρεούνται να ενημερώνουν το κοινό σχετικά με τη στήριξη που έχουν λάβει από τα Ταμεία και ειδικότερα:

α) Να παρέχουν στο διαδικτυακό τόπο τους, εάν υπάρχει, σύντομη περιγραφή της πράξης, ανάλογη προς το επίπεδο της στήριξης, που περιλαμβάνει τους στόχους και τα αποτελέσματά της και επισημαίνει τη χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση, και να προβάλλουν το έμβλημα της Ένωσης, με αναφορά στην Ένωση και το διαρθρωτικό Ταμείο που στηρίζει την πράξη, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θα υποδειχθούν (αρχείο web_2b.pptx) (αρχείο web banners.zip)

Στο αρχείο με τίτλο web_2b.pptx στην πρώτη παράγραφο συμπληρώνεται η Επωνυμία της επιχείρησης ενώ στην δεύτερη παράγραφο ο προϋπολογισμός του έργου όπως φαίνεται στην απόφαση ένταξης. Η τρίτη παράγραφος (κίτρινη περιοχή) συμπληρώνεται ανάλογα σύμφωνα με τις επιλέξιμες δαπάνες του έργου όπως έχουν εγκριθεί. Τέλος η τέταρτη παράγραφος (πράσινη περιοχή) συμπληρώνεται ανάλογα σύμφωνα με τα αποτελέσματα της επένδυσης.

Το αρχείο αυτό θα πρέπει να αναρτηθεί σε εμφανές σημείο του δικτυακού τόπου της επιχείρησης.

Παράλληλα θα πρέπει να τοποθετήσουν, σε θέση που είναι ορατή κατά την είσοδο σε αυτόν, το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη σχετική αναφορά στην Ένωση και το Διαρθρωτικό Ταμείο, τα λογότυπα του ΕΣΠΑ και του ΕΠ Κρήτη 2014-2020, χωρίς να απαιτείται ο χρήστης να κυλήσει τη σελίδα προς τα κάτω (στο αρχείο web banners.zip υπάρχουν τυποποιημένα banners προς χρήση)

β) Να τοποθετήσουν σε εμφανές σημείο της επιχείρησής τους αφίσα, σε ελάχιστο μέγεθος A3 αναφορικά με τη συνδρομή του Διαρθρωτικού Ταμείου στην υλοποίηση της Πράξης, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που θα υποδειχθούν (αρχείο posterform.pdf).

Στο αρχείο με τίτλο posterform.pdf γράψτε την Επωνυμία της επιχείρησης καθώς και τον Κωδικό και τον Τίτλο του έργου σας και τυπώστε σε μέγεθος Α3. Ο τίτλος του έργου καταγράφεται όπως είναι καταχωρισμένος στο ΠΣΚΕ και μπορεί να ταυτίζεται με την επωνυμία της επιχείρησης.

γ) Να αποδέχονται τη συμπερίληψή τους στο κατάλογο των πράξεων του Ε.Π. που δημοσιοποιεί η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Κρήτη 2014-2020, στις διαδικτυακές πύλες www.pepkritis.gr, www.espa.gr, www.efepae.gr, www.ank.gr κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 115 και στο Παράρτημα ΧΙΙ του Καν. 1303/2013, και στο οποίο αναφέρονται: η ονομασία του Δικαιούχου και της πράξης, σύνοψη της πράξης, ημερομηνία έναρξης της πράξης, καταληκτική ημερομηνία πράξης, συνολική επιλέξιμη δαπάνη, ποσοστό συγχρηματοδότησης, ταχυδρομικός κώδικας, ή άλλη κατάλληλη ένδειξη της τοποθεσίας, χώρα, ονομασία της κατηγορίας παρέμβασης της πράξης.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Αναπτυξιακή Κρήτης.

Υποχρεώσεις Δημοσιότητας Δικαιούχων της Δράσης

Σηματοδότηση Διαδικτυακού Τόπου

Web Banners

Αφίσα Α3