Υποχρεώσεις Δημοσιότητας Δικαιούχων της Δράσης «Επιχορήγηση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων»

Υποχρεώσεις Δημοσιότητας Δικαιούχων της Δράσης «Επιχορήγηση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων»

Υποχρεώσεις Δημοσιότητας Δικαιούχων της Δράσης «Επιχορήγηση αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων»

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης της πράξης (έργου) τους οι ωφελούμενοι της Δράσης «Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων» απαιτείται να λαμβάνουν όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται στο Παράρτημα XII του Κανονισμού 1303/2013 και να αποδέχονται τη συμπερίληψή τους στον κατάλογο των πράξεων του Ε.Π. που δημοσιοποιεί η οικεία Διαχειριστική Αρχή στη διαδικτυακή πύλη www.espa.gr, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 115 και στο Παράρτημα ΧΙΙ του Καν. 1303/2013, και στο οποίο αναφέρονται: η ονομασία του ωφελούμενου της Δράσης και της πράξης, σύνοψη της πράξης, ημερομηνία έναρξης της πράξης, καταληκτική ημερομηνία πράξης, συνολική επιλέξιμη δαπάνη, ποσοστό συγχρηματοδότησης, ταχυδρομικός κώδικας ή άλλη κατάλληλη ένδειξη της τοποθεσίας, χώρα, ονομασία της κατηγορίας παρέμβασης της πράξης.

Ειδικότερα, κατά την υλοποίηση της Πράξης (έργο), οι Δικαιούχοι υποχρεούνται να ενημερώνουν το κοινό σχετικά με τη στήριξη που έχουν λάβει από τα Ταμεία:

  1. Τοποθετώντας σε σημείο της επιχείρησής τους εύκολα ορατό από το κοινό, όπως η είσοδος στον κύριο χώρο της επιχείρησης, αφίσα με πληροφόρηση σχετικά με το έργο (μέγεθος Α3), σύμφωνα με το υπόδειγμα (ΑΦΙΣΑ EL.pdf) και τις οδηγίες που παρέχονται (αρχείο οδηγιών)
  1. Τοποθετώντας αυτοκόλλητη σήμανση στον αποκτηθέντα εξοπλισμό, σύμφωνα με τα υποδείγματα (αυτοκόλλητα) και τις οδηγίες που παρέχονται (αρχείο οδηγιών)
  2. Παρέχοντας στο διαδικτυακό τους τόπο, εάν υπάρχει, σε θέση που είναι ορατή κατά την είσοδο σε αυτόν, καθώς και μέσα στο πλαίσιο της οθόνης μιας ψηφιακής συσκευής, το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη σχετική αναφορά στην Ένωση, το Διαρθρωτικό Ταμείο και τα λογότυπα του ΕΣΠΑ και του ΕΠΑνΕΚ, χωρίς να απαιτείται ο χρήστης να κυλήσει τη σελίδα προς τα κάτω (e-banners σε ελληνικά και αγγλικά), καθώς και σύντομη περιγραφή της πράξης, ανάλογη προς το επίπεδο στήριξης που περιλαμβάνει τους στόχους και τα αποτελέσματά της και επισημαίνει τη χρηματοδοτική συνδρομή προς την ένωση, που να οδηγεί στο αρχείο (αρχείο pdf)

Σημειώνεται ότι τα συνημμένα αρχεία (ελληνική και αγγλική έκδοση), έχουν ως βασικό σκοπό, τη διευκόλυνση των δικαιούχων ως προς την τήρηση των υποχρεώσεων Πληροφόρησης, Επικοινωνίας και Προβολής αναφορικά με το συγχρηματοδοτούμενο έργο, στο οποίο έχουν ενταχθεί. Συγκεκριμένα, για το αρχείο της αφίσας που αφορά στην υποχρέωση ανάρτησης αφίσας στον χώρο που επιτελέστηκε το έργο, προτείνεται εκτύπωση σε χαρτί τουλάχιστον 150γρ. για λόγους αισθητικής και αντοχής. Το προαναφερόμενο αρχείο αποτελεί το αρχείο που θα αξιοποιηθεί και για την αναφορά της δράσης στην ιστοσελίδα του δικαιούχου. Στην ιστοσελίδα, επίσης, θα πρέπει ο επισκέπτης να μπορεί να βρει εύκολα το συγκεκριμένο αρχείο, από την αρχική σελίδα αξιοποιώντας τα e- banners με τα λογότυπα. Σε περίπτωση περιορισμένου χώρου, θα πρέπει να αξιοποιηθούν τουλάχιστον τα e-banners που έχουν το έμβλημα της Ε.Ε. με αναφορά στο ταμείο.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον αρμόδιο εταίρο/Περιφερειακή Μονάδα του ΕΦΕΠΑΕ, ανάλογα με την Περιφέρεια υλοποίησης της επένδυσης.