(1ης) Απόφασης Ένταξης μέσω ΟΠΣ στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ» Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027»ΕΣΠΑ 2021 – 2027 (03ΚΕ)

1ης Απόφαση Ένταξης μέσω ΟΠΣ στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ» με Κωδικό ΟΠΣ 1240 στο Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027»
ΕΣΠΑ 2021 – 2027 (03ΚΕ).

Δείτε την απόφαση εδώ.