Δράση 4.1.2 – «Ενίσχυση Κοινωνικών Επιχειρήσεων» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ» 2021-2027.

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ, αρμόδιος Εταίρος-Περιφερειακή Μονάδα του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΕΦΕΠΑΕ και ενδιάμεσος Φορέας του Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ» 2021-2027,
ενημερώνει τους υποψήφιους επενδυτές ότι στις 29-05-2024, δημοσιεύτηκε η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης με Κωδικό: CRETE_4.1.2, για την Δράση 4.1.2 – «Ενίσχυση
Κοινωνικών Επιχειρήσεων» στο πλαίσιο της Προτεραιότητας 5 : Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας του Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ» 2021-2027.

Ταυτότητα της Δράσης: Η νέα δράση απευθύνεται σε υπό σύσταση και υφιστάμενους Φορείς Κ.ΑΛ.Ο του άρθρου 3 του Ν.4430/2016, με έδρα στην Περιφέρεια Κρήτης, επιδιώκοντας την προώθηση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και μέσω αυτής στην ενίσχυση της απασχόλησης.

Προϋπολογισμός της Δράσης: Ο προϋπολογισμός Δημόσιας Δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται στο ποσό των 2.000.000,00 € και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο + (ΕΚΤ+) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς Πόρους.

Εύρος χρηματοδότησης: Ενισχύονται αιτήσεις χρηματοδότησης ύψους από 25.000 έως 70.000 ευρώ. Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται στο 100% του προϋπολογισμού της αίτησης χρηματοδότησης.

Δικαίωμα Συμμετοχής-Δικαιούχοι Δικαιούχοι, που δύναται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, είναι υπό σύσταση και υφιστάμενοι Φορείς Κ.ΑΛ.Ο του άρθρου 3 του Ν.4430/2016, όπως ισχύει, που πληρούν όσα αναφέρονται στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης (Κεφάλαιο 4 Δικαιούχοι – Όροι & Προϋποθέσεις Συμμετοχής), η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Απόφασης και υποβάλλουν την πρότασή τους σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη σχετική Πρόσκληση.