Πρόγραμμα «Εναλλακτικός Τουρισμός»

         «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» (για υφιστάμενες επιχειρήσεις) Εκδούσα Αρχή: Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού – Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων του Τομέα Τουρισμού. Πρώτη ημέρα υποβολής: 04/01/2012 Τελευταία ημέρα υποβολής: 15/02/2012 Συνολική Δημόσια Δαπάνη: 20.000.000 € Περίληψη ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Εγκρίνουμε τη νέα προκήρυξη της Πράξης «Εναλλακτικός Τουρισμός» του Επιχειρησιακού […]

Αποδοχή Πρακτικού της Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης & Παρακολούθησης της Πράξης «Εναλλακτικός Τουρισμός», έγκριση απεντάξεων, έγκριση τροποποιήσεων και τροποποίηση της υπ’αριθ. πρωτ. ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.02.01/69/19-02-2013 (ΒΕΤΠΟΟ-ΑΞ4) Απόφασης με θέμα «Αποδοχ

Αποδοχή Πρακτικού της Κεντρικής Επιτροπής Αξιολόγησης & Παρακολούθησης της Πράξης «Εναλλακτικός Τουρισμός», έγκριση απεντάξεων, έγκριση τροποποιήσεων και τροποποίηση της υπ’αριθ. πρωτ. ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.02.01/69/19-02-2013 (ΒΕΤΠΟΟ-ΑΞ4) Απόφασης με θέμα «Αποδοχ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ / ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ).

ΑΙΤΗΣΗ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ / ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ).

Υλοποιηση Πράξεων Έργων

Υλοποιηση Πράξεων Έργων στο Πρόγραμμα «Εναλλακτικός Τουρισμός»

Τροποποίηση της υπ΄αρίθμ. ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/126/14.02.2014 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄445/2014) του Προγράμματος «Εναλλακτικός Τουρισμός».

Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. ΕΥΣΕΥΤ/Β/Ε02.01/126/14.02.2014 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 445/2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και παράταση του χρόνου υλοποίησης έργων του Προγράμματος «Εναλλακτικός Τουρισμός» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Απόφαση παράτασης χρόνου υλοποίησης έργων προγράμματος

Απόφαση παράτασης χρόνου υλοποίησης έργων προγράμματος : “ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ”‏

Αξιολόγηση Προτάσεων & ‘Ενταξη ‘Εργων

Αξιολόγηση Προτάσεων & Ένταξη Έργων για το πρόγραμμα «Εναλλακτικός Τουρισμός»

Εκδηλώσεις Προβόλης & Δημοσιότητας

Εκδηλώσεις Παρουσίασης του προγράμματος «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» στην Περιφέρεια Κρήτης.

Συχνές Ερωτήσεις-Απαντήσεις (FAQs)

Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις για το πρόγραμμα : «ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»