Πρόγραμμα «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ»

Δελτίο Τύπου (26-3-2012) Τροποποίηση των Οδηγών των Προγραμμάτων «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ», «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ», και «ΕΝΔΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗ – ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ», Με πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας τροποποιήθηκαν οι Οδηγοί των Προγραμμάτων «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ», «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ», και «ΕΝΔΥΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΔΗΣΗ – ΝΕΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ», του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα […]

Πρόγραμμα «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ»-Υλοποίηση Πράξεων ‘Εργων

Εκδοση Οδηγιών Ηλεκτρονικής Υποβολής Έκθεσης ολοκλήρωσης, Εκθεσης Α’ δόσης, Αιτήματος λήψης προκαταβολής και Αιτήματος Τροποποίησης στα προγράμματα ”Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών” και ”Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων” του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013