Εθνικό Στρατηγικό Πλάισιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ 2007 – 2013)

Επιχειρησιακό ΠρόγραμμαΑνταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα(ΕΠΑΝ ΙΙ 2007 – 2013)Το ΕΠ Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα 2007-2013, έχει ως Κεντρικό αναπτυξιακό στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και του παραγωγικού συστήματος της χώρας, με έμφαση στη διάσταση της καινοτομικότητας.Η Συγχρηματοδοτούμενη Δημόσια Δαπάνη του ΕΠΑΝ ΙΙ ανέρχεται στο ποσό των 1.519.000.000€ από τα οποία 1.291.000.000€ προέρχεται από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και 228.000.000€ από πόρους του Ελληνικού Δημοσίου. Η ιδιωτική συμμετοχή αναμένεται να φθάσει το 1.410.565.249€.

Υλοποίηση Πράξεων – Έργων

Υλοποίηση Πράξεων – Έργων ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007 – 2013