ΔΡΑΣΗ Ι : Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (Ι)

Η Ηλεκτρονική Υποβολή Προτάσεων στο Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» παρατείνεται έως και την 14η ώρα (02:00μμ) της 14.06.2011. Ο Οδηγός του Προγράμματος διορθώνεται και τροποποιείται.  Μεταφορτώστε τη σχετική απόφαση : Υ.Α. με Α.Π.:Οικ. 5667/447 – 18/05/2011   Εκδούσα Αρχή: Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας ΕΘΝΙΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013 (ΕΣΠΑ 2007-2013) Ε.Π. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ […]

Εγχειρίδιο Υποβολής Εντύπου Τήρησης Μακροχρόνιων Εξωστρέφεια

Εγχειρίδιο Υποβολής Εντύπου Τήρησης Μακροχρόνιων Εξωστρέφεια

Επείγουσα ανακοίνωση για τους Δικαιούχους του προγράμματος ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ I και ΙΙ

Σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν κατάλληλης παραμετροποίησης του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), σας παρέχεται πλεόν η δυνατότητα υποβολής αιτήματος τροποποίησης ΦΟΑ ή αιτήματος τελικής επαλήθευσης/πιστοποίησης, παρότι βρίσκεται σε αναμονή η εκταμίευση της ενδιάμεσης πιστοποίησης του έργου σας, προκειμένου να καταστεί εφικτή η υποβολη από πλευράς σας των ανωτέρω αιτημάτων εντός των προθεσμιών που θέτει ο Οδηγός του Προγράμματος. Κατα συνέπεια, μπορείτε να υποβάλλετε – και να προχωρήσουν κανονικά – αιτήματα τροποποίησης ή τελικής επαλήθευσης, παρά το γεγονός της εκκρεμούσας πληρωμής, η οποία θα πραγματοποιηθεί κανονικά μόλις υπάρξουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις.

Παράταση χρόνου ολοκλήρωσης έργων του Προγράμματος «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013.

«Τροποποίηση της υπ’αριθμ. πρωτ. Oικ. 1246/95/04-02-2011 Υπουργικής Απόφασης και παράταση χρόνου ολοκλήρωσης έργων του Προγράμματος «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013».

ΔΡΑΣΗ Ι: Υλοποίση Έργων

ΔΡΑΣΗ1-Υλοποίση Έργων στο πρόγραμμα «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα Επιχειρήσεων»

ΔΡΑΣΗ Ι: Αξιολόγηση Προτάσεων & Ένταξη Έργων

Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα Επιχειρήσεων : Αποτελέσματα για την Ένταξη Έργων και την Επιχορήγηση των Πράξεων

ΔΡΑΣΗ Ι: Εκδηλώσεις Παρουσίασης

ΔΡΑΣΗ1-Εκδηλώσεις Παρουσίασης του προγράμματος «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» στην Περιφέρεια Κρήτης

ΔΡΑΣΗ Ι: Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις

ΔΡΑΣΗ Ι- Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» στην Περιφέρεια Κρήτης