Τροποποίηση του Οδηγού του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών»

Τροποποίηση του Οδηγού του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών»

Τροποποίηση του Οδηγού του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών»

Τροποποίηση του Οδηγού του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών»

Παράταση της ημερομηνίας υποβολής αιτημάτων επαλήθευσης πιστοποίησης ολοκλήρωσης του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών».

Παράταση της ημερομηνίας υποβολής αιτημάτων επαλήθευσης πιστοποίησης ολοκλήρωσης του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών».

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΠΕΜ/ΜΜΕ.

Σας ενημερώνουμε ότι, κατόπιν κατάλληλης παραμετροποίησης του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), σας παρέχεται πλέον η δυνατότητα υποβολής αιτήματος τροποποίησης ΦΟΑ ή αιτήματος τελικής επαλήθευσης/πιστοποίησης, παρότι βρίσκεται σε αναμονή η εκταμίευση της ενδιάμεσης πιστοποίησης του έργου σας, προκειμένου να καταστεί εφικτή η υποβολή από πλευράς σας των ανωτέρω αιτημάτων εντός των προθεσμιών που θέτει ο Οδηγός του Προγράμματος.Κατά συνέπεια μπορείτε να υποβάλλετε – και να προχωρήσουν κανονικά – αιτήματα τροποποίησης ή τελικής επαλήθευσης, παρά το γεγονός της εκκρεμούσας πληρωμής, η οποία θα πραγματοποιηθεί κανονικά μόλις υπάρξουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις.

Πρακτικό 12/15-05-2015 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών» του ΕΣΠΑ

Μεταφορτώστε τα Πρακτικά Νο 12 εδώ. Μεταφορτώστε την Απόφαση Αποδοχής Πρακτικών Νο 12 εδώ. Μεταφορτώστε την Αποστολή Απόφασης Απ. Πρακτικών Νο 12 εδώ.

Περιφέρεια Κρήτης – Απόρριψη Αιτημάτων Θεραπείας.

Περιφέρεια Κρήτης – Απόρριψη Αιτημάτων Θεραπείας επί των Υπουργικών Αποφάσεων Διαπίστωσης μη πλήρωσης όρων των Υπουργικών Αποφάσεων Ένταξης και έγκρισης χρηματοδότησης έργων στο Πρόγραμμα «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών».   Μεταφορτώστε στην απόφαση εδώ.

Απόφαση παράτασης υλοποίησης έργων προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών»

Απόφαση παράτασης υλοποίησης έργων προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου – Υπηρεσιών» Μεταφορτώστε τις αποφάσεις εδώ.

Υλοποίηση Πράξεων ‘Εργων

Υλοποίηση Πράξεων – Έργων στο πρόγραμμα «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου & Υπηρεσιών»

Αξιολόγηση & ‘Ενταξη Προτάσεων

Αξιολόγηση Προτάσεων & Ένταξη Έργων στο πρόγραμμα : «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου & Υπηρεσιών»

Υποβολή Προτάσεων

Υποβολή Προτάσεων για το πρόγραμμα «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου & Υπηρεσιών»

Εκδηλώσεις Παρουσίασης του Προγράμματος

Εκδηλώσεις Παρουσίασης του Προγράμματος «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου & Υπηρεσιών»

Επικαιροποιημένα Αρχεία Προγράμματος

Επικαιροποίηση Προγράμματος : «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου & Υπηρεσιών»

Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις

Συχνές Ερωτήσεις – Απαντήσεις για το πρόγραμμα: «Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου & Υπηρεσιών»

Ενίσχυση Μ.Μ.Ε. που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης – Τουρισμού – Εμπορίου & Υπηρεσιών

Εκδούσα αρχή: ΕΥΔ – ΕΠΑΕ Πρώτη ημέρα υποβολής: 25/2/2013 Τελευταία ημέρα υποβολής: 10/5/2013 Συνολική Δημόσια δαπάνη: 456 εκατ. ευρώ Χρήσιμα Έγγραφα Απόφαση Τροποποίησης Οδηγού (31/10/2014) Απόφαση Τροποποίησης Οδηγού (24/10/2013) Τροποποιημένος Οδηγός και Παραρτήματα(28/02/2014) Συχνές Ερωτήσεις (2/4/2013) Απόφαση Τροποποίησης των Παραρτημάτων ΙΙ, ΙΙΙ και ΧΙΙ και Παράταση Υποβολής (4/3/2013) Βοηθητικό σημείωμα για την καινοτομία(7/2/2013) Αρμόδιοι Πληροφόρησης ανά Περιφέρεια Υλοποίησης  (16/5/2014) Έντυπο υποβολής αντιρρήσεων  Περίληψη Το […]