Προκήρυξη Προγράμματος : «ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010»

ΠερίληψηΤο Πρόγραµµα «ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010» αποτελεί µια επιµέρους πρωτοβουλία του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΥΠΟΙΑΝ) στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα 2007-2013» (ΕΠΑΝ.ΙΙ) που συνδέεται µε τη δηµιουργία των προϋποθέσεων ενσωµάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης στη λειτουργία των επιχειρήσεων.

Υλοποίηση Πράξεων – Έργων

Υλοποίηση Πράξεων – έργων προγράμματος : «ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010»

Αξιολόγηση Προτάσεων & Ένταξη Έργων

Ένταξη έργων στο πρόγραμμα «ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ»