Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την Δράση 4.1.2 – «Ενίσχυση Κοινωνικών Επιχειρήσεων» στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ» 2021-2027

Ενημερώνονται  οι ενδιαφερόμενοι  δυνητικοί δικαιούχοι  για υποβολή προτάσεων στη «Δράση 4.1.2 – Ενίσχυση Κοινωνικών Επιχειρήσεων», στο πλαίσιο της  Προτεραιότητας 5 : Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας του Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ» 2021-27.

Στόχος της Δράσης είναι η υποστήριξη επενδυτικών πρωτοβουλιών υπό σύσταση και υφισταμένων επιχειρήσεων Κ.ΑΛ.Ο, επιδιώκοντας την προώθηση της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, με βάση τα οριζόμενα στο Ν.4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α) και μέσω αυτής στην ενίσχυση της απασχόλησης.

Το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης, είναι διαθέσιμο στις ιστοσελίδες: www.pepkritis.gr, www.espa.gr, www.efepae.gr και https://ank.gr, μαζί με όλα τα συνοδευτικά έντυπα.

Οι προτάσεις που θα επιλεγούν θα συγχρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο + (ΕΚΤ +) και από Εθνικούς Πόρους.

  • Η παρούσα πρόσκληση αφορά χρηματοδότηση πράξεων συνολικού προϋπολογισμού έως 2.000.000 ευρώ.
  • Απευθύνεται σε υπό σύσταση και υφιστάμενους Φορείς Κ.ΑΛ.Ο του άρθρου 3 του Ν.4430/2016, με έδρα στην Περιφέρεια Κρήτης .
  • Εύρος Χρηματοδότησης (Δημόσια Δαπάνη): από 25.000 έως 70.000 ευρώ.
  • Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται στο 100% του προϋπολογισμού της αίτησης χρηματοδότησης.
  • Η αξιολόγηση των προτάσεων είναι συγκριτική.
  • Εφαρμόζεται ο κανόνας De-minimis (Κανονισμός (ΕΕ) αρίθμ. 2831/2023).
  • Η υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης είναι δυνατή από τις 10-07-2024 και έως τις 25-09-2024.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) (https://app.opske.gr/).

Δείτε εδώ.