Ανάκληση της απόφασης ένταξης (ανωτέρω σχετικό 36) ως προς τις πράξεις που συμπεριλαμβάνονται στον ακόλουθο πίνακα (Πίνακας 1) από τη δράση με τίτλο «ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ» (ΕΠΑΝΕΚ ΕΣΠΑ 2014 – 2020)

 

Την ανάκληση της απόφασης ένταξης (ανωτέρω σχετικό 36) ως προς τις πράξεις που συμπεριλαμβάνονται στον ακόλουθο πίνακα (Πίνακας 1)
από τη δράση με τίτλο «ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ» (ΕΠΑΝΕΚ ΕΣΠΑ 2014 – 2020), λόγω μη προηγηθείσας εκταμίευσης επιχορήγησης και μη εμπρόθεσμης υποβολής αιτήματος τελικής επαλήθευσης-πιστοποίησης εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, όπως αυτή περιγράφεται στην αναλυτική πρόσκληση της Δράσης (κεφάλαιο «10.1 ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ- ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ»), ή καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου και το αργότερο εντός εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών μετά την τυπική ημερομηνία λήξης του όπως αυτή ορίζεται στην
Απόφαση Ένταξης συμπεριλαμβανομένων τυχόν παρατάσεων.

Δείτε την απόφαση εδώ.