ανάκληση των Αποφάσεων Ένταξης (ανωτέρω σχετικό 36) (171) πράξεων που περιλαμβάνονται στον ακόλουθο πίνακα (Πίνακας 1), διότι οι δικαιούχοι δεν υπέβαλαν εμπρόθεσμο αίτημα τελικής επαλήθευσης-πιστοποίησης εντός της προβλεπόμενης από την αναλυτική πρόσκληση

Δείτε την απόφαση εδώ.