Αποδοχή και έγκριση των Πρακτικών Νο 14/27-05-2021, 15/02-06-2021, 16/07-06-2021 και 17/09-06-2021, 18/01-07-2021, 19/10-09-2021, 20/14-09- 2021, 21/22-10-2021 και 22/27-01-2022 της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της Δράσης «Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Αποδοχή και έγκριση των Πρακτικών Νο 14/27-05-2021, 15/02-06-2021,
16/07-06-2021 και 17/09-06-2021, 18/01-07-2021, 19/10-09-2021, 20/14-09-
2021, 21/22-10-2021 και 22/27-01-2022 της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων
της Δράσης «Eργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών
Επιχειρήσεων» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Δείτε την απόφαση εδώ.