Αποδοχή και έγκριση των Πρακτικών Νο 56/08.09.2021 και 57/15.09.2021 της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της Δράσης «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

Αποδοχή και έγκριση των Πρακτικών Νο 56/08.09.2021 και
57/15.09.2021 της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της Δράσης «Αναβάθμιση
πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις
νέες αγορές» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020.

ΑΠΟΦ ΕΓΚΡ ΠΡΑΚΤ_ΕΝΣ