Απόφαση Ανάκλησης Ένταξης Πράξεων από τη δράση με τίτλο “Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές” (ΕΠΑΝΕΚ – ΕΣΠΑ 2014-2020)

Aνάκληση απόφασης ένταξης (προοίμιο απόφασης αρ. 37) ως προς τις πράξεις που συμπεριλαμβάνονται στον ακόλουθο πίνακα (Πίνακας 1) λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι οι δικαιούχοι δεν υπέβαλαν αίτημα τελικής επαλήθευσης – πιστοποίησης εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, όπως αυτή περιγράφεται στην αναλυτική πρόσκληση της Δράσης (Κεφάλαιο Ι.1.11.2 – «Παρακολούθηση πράξεων – Επαληθεύσεις – Πιστοποιήσεις»), ήτοι καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του εκάστοτε έργου και το αργότερο εντός εξήντα (60) ημερών από την τυπική ημερομηνία λήξης του όπως αυτή ορίζεται στην απόφαση ένταξης συμπεριλαμβανομένων τυχόν παρατάσεων.

Δείτε την απόφαση εδώ.