Απόφαση ανάκληση ένταξης της πράξης στη ∆ράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης», του ΕΠΑΝΕΚ/ ΕΣΠΑ 2014 – 2020»

Aνάκληση της Απόφασης Ένταξης της πράξης «ΦΡΕΣΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ», με κωδικό έργου Ν1ΠΤ-20107 και κωδικό MIS 5027088, καθώς δεν πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής στη Δράση όπως αυτές αναφέρονται στην παράγραφο Ι.1.4 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»: «Οι ωφελούμενοι που υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης με την ιδιότητα του αυτοαπασχολούμενου απαιτείται «να διαθέτουν ΜΟΝΟ επιλέξιμους ΚΑΔ, καθ΄ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου. Δύναται να διατηρηθούν ΚΑΔ του λιανικού και χονδρικού εμπορίου(σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ της Πρόσκλησης), ως συμπληρωματική δευτερεύουσα δραστηριότητα και υπό την προϋπόθεση ότι η δευτερεύουσα δραστηριότητα είναι απαραίτητη για την άσκησης της κύριας επιλέξιμης δραστηριότητας» και όπως ορίζεται στην υπ’ αριθμ. πρωτ. 3581/994/Α2/05-07-2016 Απόφαση Έγκρισης Αρχείου Συχνών Ερωτήσεων- Απαντήσεων για τη Δράση (ΑΔΑ: ΩΕΗ44653Ο7-Φ8Ψ). Ειδικότερα διαπιστώθηκε η δραστηριοποίηση της δικαιούχου επιχείρησης σε ΚΑΔ μη απαραίτητο για την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Δείτε την απόφαση εδώ.