Απόφαση Δημοσιονομικής διόρθωσης, ανάκτησης ποσού και ανάκλησης ένταξης Ν6ΝΤ-0004862 (4964/22-09-2023) Ορθή Επανάληψη.

Δημοσιονομική διόρθωση ποσού ύψους 63.931,87€  λόγω μη ικανοποίησης της βασικής προϋπόθεσης που ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013 καθώς και στο Κεφάλαιο 4 «Δικαιούχοι – Όροι & Προϋποθέσεις Συμμετοχής» της Αναλυτικής Πρόσκλησης της εν θέματι Δράσης σύμφωνα με το οποίο: «το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η δεδομένη επιχείρηση (ενιαία επιχείρηση), συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης». Η εν λόγω πράξη με κωδικό Ν6ΝΤ-0004862 στη Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών ΜΜΕ», την τριετία 2019- 2018-2017 έλαβε ενίσχυση βάσει Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013 (De Minimis) ποσό ύψους 204.848,37€. Σημειώνεται ότι η μη τήρηση της ανωτέρω προϋπόθεσης επισύρει την εφαρμογή της παρ. 7 του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 1407/2013: «Όταν σημειωθεί υπέρβαση του σχετικού ανώτατου ορίου που ορίζεται στην παράγραφο 2 με τη χορήγηση νέας ενίσχυσης ήσσονος σημασίας, κανένα τμήμα της εν λόγω ενίσχυσης δεν δύναται να υπαχθεί στο ευεργέτημα
του παρόντος κανονισμού».

Δείτε την απόφαση εδώ.