Δημοσιονομική διόρθωση λαμβάνοντας υπόψη το αίτημα οικειοθελούς παραίτησης που υπέβαλε ο νόμιμος εκπρόσωπος του Προγράμματος «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών ΜΜΕ», του ΕΠΑΝΕΚ / ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Δημοσιονομική διόρθωση λαμβάνοντας υπόψη το αίτημα οικειοθελούς παραίτησης που υπέβαλε ο νόμιμος εκπρόσωπος του Προγράμματος «Ενίσχυση της Ίδρυσης
και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών ΜΜΕ», του ΕΠΑΝΕΚ / ΕΣΠΑ 2014 – 2020

Δείτε την απόφαση εδώ.