Επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης ποσού, που αφορά σε δαπάνες που κρίθηκαν οριστικά ως μη επιλέξιμες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ) κατόπιν διενέργειας επιτόπιου (αυτεπάγγελτου) ελέγχου από στελέχη του ΕΦ/ΕΦΕΠΑΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ στην επιχείρηση «ΓΟΥΕΛΚΑΜ ΧΟΛΙΝΤΕΪΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ»

Επιβολή δημοσιονομικής διόρθωσης ποσού 19.835,15€, που αφορά σε δαπάνες που κρίθηκαν οριστικά ως μη επιλέξιμες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα,
Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑΝΕΚ) κατόπιν διενέργειας επιτόπιου (αυτεπάγγελτου) ελέγχου από στελέχη του ΕΦ/ΕΦΕΠΑΕ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ στην επιχείρηση «ΓΟΥΕΛΚΑΜ
ΧΟΛΙΝΤΕΪΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» (ΚΩΔ. ΟΠΣ: 5023125 KΩΔ. ΠΣΚΕ: Ν3ΤΡ-01227 – ΚΩΔ. ΣΑΕ Χρηματοδότησης Πράξης από το ΠΔΕ: 1191) με ΑΦΜ
998090520, λόγω μη τήρησης της προϋπόθεσης με α/α 1 «Το έργο να κριθεί ολοκληρωμένο και λειτουργικό», του κεφαλαίου I.1.13 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΡΓΩΝ της αναλυτικής Πρόσκλησης.

Δείτε την απόφαση εδώ.