*** ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ***

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 

Το ανθρώπινο δυναμικό στην Αναπτυξιακή Κρήτης αποτελεί το σημαντικότερο περιουσιακό της
στοιχείο. Στην Αναπτυξιακή Κρήτης επιδιώκουμε ευκαιρίες συνεργασίας με άτομα
καταρτισμένα τα οποία διαθέτουν αυτοπεποίθηση, ενθουσιασμό και ακεραιότητα.
Αν σας ενδιαφέρει να γίνετε μέλος της ομάδας μας μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας
στην διεύθυνση hr@ank.gr.

ΠΕΡΙΓΡAΦΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Υπεύθυνου Ανάπτυξης Λογισμικού Τμήματος ΙΤ

 

Κύρια Καθήκοντα Υποψηφίου :
• Ο σχεδιασμός, η ανάλυση απαιτήσεων, η ανάπτυξη και η συντήρηση custom εφαρμογών.
• Η μέριμνα σχεδιασμού σε συγκεκριμένες γλώσσες προγραμματισμού, η εξατομίκευση, η παραμετροποίηση και η εξέλιξη των υφιστάμενων εφαρμογών λογισμικού.
• Η εγκατάσταση, αναβάθμιση και επικαιροποίηση υφιστάμενων εφαρμογών λογισμικού, στα pc των χρηστών του εταιρικού δικτύου.
• Η διάθεση τεχνικής τεκμηρίωσης και η επεξήγηση των εγχειριδίων χρήσης των υφιστάμενων εφαρμογών λογισμικού στο προσωπικό.
• Η ανάπτυξη εφαρμογών διαλειτουργικότητας συστημάτων για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ τους.
• Η μέριμνα για την αποτελεσματική επικοινωνία και την διασφάλιση επιτυχούς σύνδεση μεταξύ των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων.

Προσόντα Υποψηφίου :
• Πτυχίο ή δίπλωμα Πληροφορικής ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμο, αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της αλλοδαπής.
• Απαραίτητη η γνώση σε πακέτα διαχείρισης εφαρμογών γραφείου, CRM συστημάτων, Microsoft Office,
• Εμπειρία ενός (1) έτους σε Microsoft SQL Server, γλώσσες C#, selenium και .net.
• Γνώση τεχνικών και μεθοδολογιών ανάπτυξης εφαρμογών λογισμικού.
• Εμπειρία στη διαχείριση έργων θα συνεκτιμηθεί ανάλογα.
• Καλή γνώση της ελληνικής και της αγγλικής γλώσσας (τεχνική ορολογία).
• Ικανότητα οργάνωσης και διεκπεραίωσης διαδικασιών.