Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών» με Κωδικό ΟΠΣ 1383 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020, ως προς την καταληκτική ημερομηνία υλοποίησης της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5028582 και κωδικό ΠΣΚΕ Ν3ΤΡ-02177 λόγω ανωτέρας βίας

Δείτε την απόφαση εδώ.