Τροποποίηση της με αρ. Πρωτ.: 1355/23-03-2021 (ΑΔΑ: 61ΒΘ7ΛΚ-ΞΓΧ) Απόφασης Έγκρισης των Πρακτικών No 1/11.02.2021, 2/23.02.2021 και 3/01.03.2021 της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της δράσης 2.b.1 «Ψηφιακή Αναβάθμιση ΜΜΕ της Περιφέρειας Κρήτης», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κρήτη» 2014-2020.

Τροποποίηση της με αρ. Πρωτ.: 1355/23-03-2021 (ΑΔΑ: 61ΒΘ7ΛΚ-ΞΓΧ) Απόφασης Έγκρισης των
Πρακτικών No 1/11.02.2021, 2/23.02.2021 και 3/01.03.2021 της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της
δράσης 2.b.1 «Ψηφιακή Αναβάθμιση ΜΜΕ της Περιφέρειας Κρήτης», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Κρήτη» 2014-2020.

Δείτε την απόφαση εδώ.