Υποχρεώσεις δημοσιότητας για τους δικαιούχους της Δέσμης Δράσεων “Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ”

Κατά την υλοποίηση του έργου τους, οι δικαιούχοι που θα ενταχθούν στη Δέσμη Δράσεων “Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ” του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα (ΕΣΠΑ 2021-2027), απαιτείται να λαμβάνουν όλα τα μέτρα προβολής και επικοινωνίας που προβλέπονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/1060 και να υλοποιήσουν με ορθότητα τις υποχρεώσεις προβολής, διαφάνειας και επικοινωνίας σύμφωνα με το οικείο Κεφάλαιο στην Πρόσκληση της Δράσης, ως ισχύει.

Πιο συγκεκριμένα:

  1. Να αποδέχoνται τη συμπερίληψή τους στον κατάλογο των πράξεων του Προγράμματος που δημοσιοποιεί η οικεία Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ή εναλλακτικά ο Ενδιάμεσος Φορέας), στη διαδικτυακή πύλη www.espa.gr, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 49 του Καν. 1060/2021, και στον οποίο να αναφέρονται: η επωνυμία του δικαιούχου, ο τίτλος, ο σκοπός και τα αναμενόμενα ή πραγματικά επιτεύγματα της πράξης, η ημερομηνία έναρξης της πράξης και η αναμενόμενη ή πραγματική ημερομηνία ολοκλήρωσής της, το συνολικό κόστος της πράξης, το οικείο ταμείο και ο ειδικός στόχος, το ποσοστό ενωσιακής συγχρηματοδότησης, η ένδειξη της τοποθεσίας ή ο γεωντοπισμός για την οικεία πράξη και τη συγκεκριμένη χώρα, η τοποθεσία του δικαιούχου (εάν πρόκειται για κινητές μονάδες ή πράξεις που καλύπτουν πολλές τοποθεσίες), τον τύπο της παρέμβασης για την πράξη σύμφωνα με το άρθρο 73 του Καν. 1060/2021.
  1. Να ενημερώνουν το κοινό σχετικά με τη στήριξη που έχουν λάβει από τα Ταμεία:

2i) τοποθετώντας στο διαδικτυακό τους τόπο και στους λογαριασμούς κοινωνικών δικτύων, το έμβλημα της Ένωσης με τη συνοδευτική δήλωση «Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης», το λογότυπο του ΕΣΠΑ 2021-2027 και την ταυτότητα του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα». (Για να μεταφορτώσετε τα αρχεία, μεταβείτε εδώ).

Όσον αφορά στην ιστοσελίδα, τα λογότυπα τοποθετούνται σε θέση που είναι ορατή κατά την είσοδο σε αυτήν, καθώς και μέσα στο πλαίσιο της οθόνης μιας ψηφιακής συσκευής, χωρίς να απαιτείται ο χρήστης να κυλήσει τη σελίδα προς τα κάτω. Στα κοινωνικά δίκτυα, τα λογότυπα θα εμφανίζονται στις φωτογραφίες της σελίδας/του λογαριασμού και σε αναρτήσεις που αφορούν στη Δράση ή/και στο χρηματοδοτούμενο έργο.

 

2ii) παρέχοντας στον διαδικτυακό τόπο και στους λογαριασμούς κοινωνικών δικτύων σύντομη περιγραφή της πράξης, ανάλογη προς το επίπεδο της στήριξης, που περιλαμβάνει τους στόχους και τα αποτελέσματά της και επισημαίνει τη χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση.  (Πατήστε εδώ για το σύντομο περιγραφικό κείμενο).  

Ειδικά, για τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης, η σύντομη περιγραφή της πράξης θα συμπεριλαμβάνεται στην ενότητα με τις πληροφορίες του λογαριασμού ή σε οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο σημείο (π.χ. pinned post, ανάρτηση με στοιχεία για το έργο).

 

2iii) αναρτώντας ανθεκτική πλάκα ή πινακίδα, σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό, αμέσως μόλις ξεκινήσει η φυσική υλοποίηση πράξεων που περιλαμβάνουν φυσικές επενδύσεις ή μόλις εγκατασταθεί εξοπλισμός που έχει αγοραστεί, σε πράξεις που στηρίζονται από το ΕΤΠΑ των οποίων το συνολικό κόστος υπερβαίνει τα 500.000,00 ευρώ

Για την παραγωγή πλακών και πινακίδων μεταβαίνετε στην ηλεκτρονική εφαρμογή ONLINE GENERATOR. Οδηγίες χρήσης της ηλεκτρονικής εφαρμογής θα βρείτε εδώ.

Οι ανθεκτικές πλάκες ή πινακίδες, σχεδιάζονται σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που καθορίζονται στο Παράρτημα ΙΧ του Καν. 1060/2021.

Επίσης, δείτε εδώ μερικά παραδείγματα πινακίδων. Το υλικό δημοσιότητας που θα χρειαστείτε για τη συμπλήρωση του Online Generator (συνοπτική περιγραφή, εικαστικό, δείγμα αφίσας και λογότυπο Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα”), μπορείτε να το μεταφορτώσετε από εδώ.

 

2iv) σε πράξεις που δεν εμπίπτουν στην υποχρέωση πινακίδων ή πλακών, οι δικαιούχοι τοποθετούν αφίσα ελάχιστου μεγέθους Α3 ή ισοδύναμη ηλεκτρονική εικόνα, σε τοποθεσία που είναι σαφώς ορατή στο κοινό, με πληροφόρηση σχετικά με την πράξη και επισήμανση της συγχρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για την παραγωγή αφισών, μεταβαίνετε στην ηλεκτρονική εφαρμογή ONLINE GENERATOR. Οδηγίες χρήσης της ηλεκτρονικής εφαρμογής θα βρείτε εδώ.

Για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η κανονιστική υποχρέωση διατήρησης της επένδυσης, η αφίσα θα πρέπει να διατηρείται σε καλή κατάσταση και σε ευδιάκριτο σημείο στο χώρο της επένδυσης.

 enlightened Σημαντικές επισημάνσεις:

  • Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε εμπλεκόμενος φορέας αποφασίσει να υλοποιήσει διαφημιστικές ή ενημερωτικές δραστηριότητες σχετικές με συγχρηματοδοτούμενες πράξεις, ακόμα κι αν τις καλύπτει με δική του χρηματοδότηση, οφείλει να τηρήσει τις ίδιες υποχρεώσεις σε ότι αφορά τη σηματοδότηση και τις εκφωνήσεις των μηνυμάτων σύμφωνα με τον Οδηγό Επικοινωνίας του ΕΣΠΑ 2021-2027.
  • Αν ο δικαιούχος δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του, σύμφωνα με το άρθρο 47 ή τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 50, και εφόσον δεν έχουν εφαρμοστεί διορθωτικά μέτρα, η Διαχειριστική Αρχή εφαρμόζει μέτρα λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της αναλογικότητας, παρακρατώντας έως και 3% της χρηματοδότησης για τη συγκεκριμένη πράξη.

Η ενιαία σηματοδότηση σε όλες τις εφαρμογές και ενέργειες προβολής και επικοινωνίας συμβάλει στην αναγνώριση των έργων και των δράσεων που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα, προς όφελος των πολιτών.

Δείτε εδώ τις αναλυτικές οδηγίες Προβολής και Επικοινωνίας του ΕΣΠΑ 2021-2027.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Κεντρική Μονάδα ΕΦΕΠΑΕ ή με την αρμόδια Περιφερειακή Μονάδα του ΕΦΕΠΑΕ, ανάλογα με τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης.