Διευκρινίσεις υποβολής δικαιολογητικών εκταμίευσης στην ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ

Διευκρινίσεις υποβολής δικαιολογητικών εκταμίευσης στην ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ

ΝΕΑ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ 3-4-2020

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ Εταίρος-Περιφερειακή Μονάδα του ΕΦΕΠΑΕ, με γεωγραφική και επιχειρησιακή ευθύνη στην Περιφέρεια Κρήτης λαμβάνοντας υπόψη τις έκτακτες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί λόγω του κορωνοϊου στη λειτουργία των επιχειρήσεων και με σκοπό τη διευκόλυνση της έγκαιρης ρευστότητας των επιχειρήσεων  διευκρινίζει σε σχέση με την αποστολή των δικαιολογητικών εκταμίευσης από τους Δικαιούχους των Δράσεων στην ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ τα εξής :

  1. Εφόσον το σύνολο των δικαιολογητικών εκδίδεται ηλεκτρονικά  (π.χ. Φορολογική ενημερότητα από taxisnet– όχι πρωτότυπη από ΔΟΥ, Ασφαλιστική ενημερότητα από ηλεκτρονικό σύστημα ΙΚΑ, Υπεύθυνη δήλωση μέσω του gov ή με ψηφιακή υπογραφή, Βεβαιώσεις Πρωτοδικείων από την πλατφόρμα gov.gr ή από άλλη ηλεκτρονική πλατφόρμα) και δεν υφίσταται διαφορετικό πρωτότυπο, τότε ο Δικαιούχος δύναται να τα αποστείλει στην ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ηλεκτρονικά στο info@ank.gr με κοινοποίηση στο email του ελεγκτή με την υποχρέωση να αναφέρει τον Κωδικό του έργου και το είδος της εκταμίευσης (ενδιάμεση/τελική) για τα δικαιολογητικά που αποστέλλει.

  2. Εφόσον μέρος ή το σύνολο των δικαιολογητικών εκδίδεται πρωτότυπα από υπηρεσίες, όπου προσέρχεται ο Δικαιούχος  (π.χ. Υ.Δ. Ν1599/86 με γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ – Αστυνομία, Πιστοποιητικά Πρωτοδικείου, Πρωτότυπη Φορολογική ενημερότητα από ΔΟΥ και όχι από το taxisnet, κ.λ.π.) τότε ο Δικαιούχος υποχρεωτικά τα αποστέλλει έγχρωμα σκαναρισμένα μέσω email στο info@ank.gr με κοινοποίηση στο email του ελεγκτή με την υποχρέωση να αναφέρει τον Κωδικό του έργου και το είδος της εκταμίευσης (ενδιάμεση/τελική) για τα δικαιολογητικά που αποστέλλει.Σχετικά αρχεία :
Dieykrin_Ypob_Dikaiol_Ektam_ANK.docx