ΔΡΑΣΗ Ι: Υλοποίση Έργων

Τροποποίηση και Παράταση χρόνου Υλοποίησης του Προγράμματος «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» μέχρι 07/03/2013

ΕΝΤΥΠΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 

Μεταφορτώσετε το αρχείο που σας ενδιαφέρει :

 

ΕΞΕΛΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

 

7-11-2013  Έκδοση Απόφασης καταβολής επιχορήγησης ποσού 501.171,13 € στον ΕΦΕΠΑΕ

9-9-2013 ‘Εκδοση απόφασης Αποδοχής Πρακτικoύ 10/12-7-2013 της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος

29-8-2013 Έκδοση Απόφασης καταβολής επιχορήγησης ποσού 578.892,66 € στον ΕΦΕΠΑΕ

3-7-2013 Έκδοση Απόφασης καταβολής επιχορήγησης ποσού  527.465,26 € στον ΕΦΕΠΑΕ

14-6-2013 Εκδοση απόφασης Αποδοχής Πρακτικών 8/11-4-2013 και 9/12-4-2013 της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος

5-6-2013 Έκδοση Απόφασης καταβολής επιχορήγησης ποσού  447.579,28 € στον ΕΦΕΠΑΕ

8-4-2013 Εκδοση απόφασης Αποδοχής Πρακτικών 6/6-2-2013 και 7/7-2-2013 της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος

5-4-2013 Έκδοση Απόφασης καταβολής επιχορήγησης ποσού 306.339,59€ στον ΕΦΕΠΑΕ

 -5-3-2013 Οδηγός Υλοποίησης Δικαιούχων  στο προγράμμα ”Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων” (2η έκδοση)

22-1-2013 Έκδοση απόφασης καταβολής επιχορήγησης ποσού 461.462,35€ στον ΕΦΕΠΑΕ


17-1-2013  Έκδοση απόφασης Παράτασης Χρόνου Υλοποίησης Εντεταγμένων Έργων και Τροποποίηση- Συμπλήρωση του Οδηγού Υλοποίησης του Προγράμματος «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Ήμερομηνία έκδοσης απόφασης 20/12/2012, Έκδοση ΦΕΚ 31/12/2012, Ανάρτηση στη Διαύγεια 17/1/2013).


 Απόφαση παράτασης, τροποποίηση – συμπλήρωση Οδηγού 

 Έκδοση ΦΕΚ απόφασης παράτασης, τροποποίησης συμπλήρωσης Οδηγού

 

 24-12-2012 Έκδοση Υπουργικών αποφάσεων εξάμηνης παράτασης και τροποποιήσεων στους Οδηγούς των προγραμμάτων ”Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες”, ”Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων”, ”Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων” και ”Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών” του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013

20-12-2012 Εκδοση απόφασης Αποδοχής Πρακτικού Νο 5/29-11-2012 της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος

17-12-2012 Έκδοση απόφασης καταβολής επιχορήγησης ποσού 878.295,80€ στον ΕΦΕΠΑΕ

 5-12-2012 Έκδοση απόφασης αποδοχής πρακτικών 3 & 4 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος

 5-12-2012 Έκδοση απόφασης αποδοχής πρακτικών 1 & 2 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος

28-7-2012 Διευκρινίσεις που αφορούν στον έλεγχο σώρευσης Ενισχύσεων De-Minimis Προγραμμάτων που υλοποιούνται μέσω Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης της ΕΥΔ ΕΠΑΕ και ακολουθούν τον Κανονισμό De-Minimis (Κανονισμός ΕΚ 1998/2006).

 4-7-2012 : Εκδοση απόφασης ανασύστασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του προγράμματος

14-3-2012 Δυνατότητα υποβολής αιτημάτων τροποποίησης των πράξεων(έργων) τους στο Πληφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων της ΜΟΔ Α.Ε. για τους δικαιούχους του προγράμματος ”Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων” του ΕΠΑΝ ΙΙ.

Eπιχορήγηση (προκαταβολή) 2.000.000 ευρώ στον ΕΦΕΠΑΕ για το πρόγραμμα ”Eξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων”

Εκδοση ΦΕΚ Σύστασης και συγκρότησης Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος

Εκδοση απόφασης συγκρότησης Επιτροπής Παρακολούθησης στο πρόγραμμα “‘Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων”

Eπιχορήγηση (προκαταβολή) στον ΕΦΕΠΑΕ για το πρόγραμμα ”Eξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων”