Επικαιροποιημένα Αρχεία Προγράμματος


Εδώ θα βρείτε όλα τα επικαιροποιημένα στοιχεία που αφορούν στην εξέλιξη του προγράμματος από την αρχική προκήρυξη του μέχρι και σήμερα.


28/02/2014  Τροποποιημένος Οδηγός και Παραρτήματα [ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ]

22/11/2013   Διευκρινήσεις σχετικά με την διαδικασία ένταξης και ενίσχυσης των δυνητικά εντασσόμενων έργων στο πλαίσιο του Προγράμματος [ΝΕΟ ΑΡΧΕΙΟ]

31/10/2013   Απόφαση Τροποποίησης & Τροποποιημένoς Οδηγός του Προγράμματος και Παραρτημάτων

30/10/2013   Αποτελέσματα Περιφέρειας Κρήτης

04/10/2013   ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Απόφασης Τροποποίησης του Οδηγού του Προγράμματος & Παραρτήματος ΙΙ

04/10/2013   ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ – Τροποποιημένος Οδηγός του Προγράμματος & Τροποποιημένο Παράρτημα ΙΙ

06/08/2013   Αποφάσεις Συγκρότησης Επιτροπών Αξιολόγησης

19/07/2013   Απόφαση Τροποποίησης του Παραρτήματος ΧΙΙΙ: “Αρμόδια Όργανα και Διαδικασία Αξιολόγησης”

19/07/2013   Ορθή Επανάληψη Αποφάσεων Ορισμού Αξιολογητών για την Κεντρική & Δυτική Μακεδονία

19/07/2013   Απόφαση Ορισμού Εποπτών Αξιολόγησης

10/05/2013   Απόφαση Παράτασης Καταληκτικής Ημερομηνίας Υποβολής έως τις 16/5/13

04/03/2013   Απόφαση Τροποποίησης των Παραρτημάτων ΙΙ, ΙΙΙ και ΧΙΙ του Οδηγού του Προγράμματος και Παράταση Υποβολής Αιτήσεων Υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων_πλήρες αρχείο 4/3/13

06/02/2013   Βοηθητικό Σημείωμα για την Καινοτομία

25/01/2013   ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ του Οδηγού του Προγράμματος «Ορισμός Επιλέξιμων ΚΑΔ – NACE 2008 και Στάθμιση αυτών ανά Περιφέρεια» – Οδηγός Προκήρυξης & Παραρτήματα

14/01/2013   Οδηγός Προκήρυξης και Παραρτήματα