Πρόγραμμα «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΩΝ»-Υλοποίηση Πράξεων ‘Εργων

Εκδοση Οδηγιών Ηλεκτρονικής Υποβολής Έκθεσης ολοκλήρωσης, Εκθεσης Α’ δόσης, Αιτήματος λήψης προκαταβολής και Αιτήματος Τροποποίησης στα προγράμματα ”Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Γυναικών” και ”Ενίσχυση Επιχειρηματικότητας Νέων” του ΕΠΑΝ ΙΙ του ΕΣΠΑ 2007-2013Σχετικά αρχεία :
14.odigies_hlek_ypov_aithmatos_lipsis_prok-1.pdf