Υλοποίηση Έργων στο πρόγραμμα «ΝΕΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Νέα Επικαιροποιημένα Έντυπα Υλοποίησης Έργων


Τροποποίηση Οδηγού του Προγράμματος

ΦΕΚ 3277 Β – 23122013


Έντυπα Υλοποίησης Έργων

 Αιτήματα τροποποίησης

Οδηγίες υποβολής αιτημάτων τροποποίησης

 Αιτήματα επαλήθευσης & επίτευξης στόχων

Αιτήσεις Προκαταβολών Επιχορήγησης