Υλοποίηση Πράξεων -‘Εργων


«Ολοκληρωμένο Σχέδιο Παρέμβασης για τη Στήριξη της Επιχειρηματικότητα των Επιχειρήσεων και των Εργαζομένων τους, Μέσω Δράσεων Συμβουλευτικής και Κατάρτισης καθώς και Στήριξης της Απασχόλησης σε Περιοχές που Υφίστανται τις Συνέπειες της Οικονομικής Κρίσης»


   22-8-2012 Τροποποίηση του Οδηγού του Προγράμματος

(Ημερομηνία απόφασης 21/8/2012 
Ημερομηνία ανάρτησης στο Διαύγεια 22/8/2012)

  20-9-2012 Ένταξη & έγκριση χρηματοδότησης επιλαχόντων έργων

Παράταση στις προθεσμίες υποβολής δικαιολογητικών και δημιουργίας νέας θέσης εργασίας των έργων που με την Υπουργική Απόφαση με Α.Π. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 4772/1298/Α2/ 19.09.2012 έχουν ενταχθεί και εγκριθεί για χρηματοδότηση ως επιλαχόντα στο Πρόγραμμα “Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων” (Πατήστε εδώ)


Εξωσυστημικά Έντυπα Επαλήθευσης/Πιστοποίησης (επικαιροποίηση 13/11/2012)


Έντυπα Παρακολούθησης Δράσεων 1 & 2 (σε αντικατάσταση των αναρτηθέντων από 11/05/2012)

 Δικαιολογητικά προκαταβολής 29.11.2012

α. Δράση 1

 Δικαιολογητικά ένταξης, πιστοποίησης & πληρωμής Δράσης 1

 Οδηγός Υλοποίησης έργων

 Υπεύθυνη Δήλωση Δράσης 1

β. Δράση 2

 Δικαιολογητικά ένταξης, πιστοποίησης & πληρωμής Δράσης 2

 Οδηγός Υλοποίησης έργων

Υπεύθυνη Δήλωση Δράσης 2

  20-7-2012 Eκδοση εντύπων κατάρτισης Δράσης 2

 

 


 

Λοιπή Πληροφόρηση Δράσεων 1 & 2  


   17-9-2012 Επιλεξιμότητα Νομικής Μορφής Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (ΙΚΕ)

  28-7-2012 Διευκρινίσεις επί ελεγχου σώρευσης Ενισχύσεων De-Minimis

(Αφορά Προγράμματα που υλοποιούνται μέσω Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης της ΕΥΔ ΕΠΑΕ και ακολουθούν τον Κανονισμό De-Minimis του Κανονισμού ΕΚ 1998/2006).