Συνοδευτικό υλικό – Λήψη Υπευθύνων δηλώσεων «Ενίσχυση Κοινωνικών Επιχειρήσεων» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ» 2021-2027.

Το συνοδευτικό υλικό αφορά :

  1. Τις Υπεύθυνες Δηλώσεις Υποβολής του Παραρτήματος ΙΧ της πρόσκλησης σε επεξεργάσιμη μορφή:

– Παράρτημα ΙΧ_Α_Υπεύθυνη Δήλωση ΜΜΕ,  Λήψη

– Παράρτημα ΙΧ_Β_Υπεύθυνη Δήλωση Σώρευσης De-minimis  Λήψη

– Παράρτημα ΙΧ_Γ1_Υπεύθυνη Δήλωση Δικαιούχου “Υφιστάμενοι Φορείς” Λήψη  και Παράρτημα ΙΧ_Γ2_Υπεύθυνη Δήλωση Δικαιούχου “Υπό Σύσταση Φορείς” Λήψη , 

  1. Τους αναλυτικούς χάρτες των Μητροπολιτικών Περιοχών Χανίων και Ηρακλείου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Παράρτημα VI της δράσης.  

3. Τον πίνακα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ 2011 («Μητρώο Οικισμών, Μόνιμος Πληθυσμός, Ορεινότητα και Έκταση» από το Μητρώο Δήμων, Κοινοτήτων & Οικισμών / 2011 της ΕΛΣΤΑΤ.) όπου φαίνονται οι περιοχές της Περιφέρειας Κρήτης και με ένδειξη Ο (Ορεινές) και Η (Ημιορεινές) για τη βαθμολόγηση του κριτηρίου Β4 της δράσης